Statut

Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zostało powołane do życia 10 marca 2016r. Poniżej prezentowany jest jego Statut. Jest on również dostępny do pobrania w formacie PDF.

.

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIEJ BRANŻY DRUKU 3D

ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1.

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm. oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.
  4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania a także związków Stowarzyszeń.

§ 3.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i logo.

ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celem stowarzyszenia jest:

a. wyrażanie dążeń i promowanie osiągnięć środowiska  Druku 3D oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych;
b. prowadzenie w branży Druku 3D działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
c. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przy jednoczesnym promowaniu Druku 3D;
d. prowadzenie działań naukowych, naukowo – technicznych oraz edukacyjnych w zakresie Druku 3D.

 § 5.

  1. Stowarzyszenie realizuje wymienione cele w szczególności przez:

a. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich interesów zawodowych;
b. propagowanie zasad etyki zawodowej;
c. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej;
d. dbanie o wysoki poziom wiedzy i kwalifikacje członków Stowarzyszenia;
e. inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik przyrostowych;
f. organizowanie warsztatów twórczych z zakresu druku 3D;
g. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów mających na celu propagowanie druku 3D;
h. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form działania popularyzujących cele Stowarzyszenia;
i. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
j. prowadzenie działalności wydawniczej;
k. opiniowanie aktów prawnych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane tylko na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej lub wydawniczej wymaga szczególnych zezwoleń czy uprawnień, Stowarzyszenie rozpocznie prowadzenie tego typu działalności po uzyskaniu takich zezwoleń lub uprawnień.

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

§ 6.

Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji związanych z drukiem 3D.

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel RP będący przedstawicielem przedsiębiorstwa lub instytucji związanych z drukiem 3D, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, zobowiązując się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkami zwyczajnymi z mocy Statutu, z pominięciem zasad określonych powyżej, zostają Założyciele Stowarzyszenia.

§ 9.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna albo osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych stowarzyszenia, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkowie zwyczajni posiadają następujące uprawnienia:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
b. uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
c. występowanie z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
d. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia oraz uczestnictwo we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a. przestrzegania postanowień statutu oraz aktów wewnętrznych, w tym uchwał władz Stowarzyszenia;
b. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. etycznego i koleżeńskiego postępowania;
d. przestrzegania norm współżycia społecznego;
e. opłacania składek członkowskich;
f. udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni opłacają składki na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Członków. Niepłacenie składek w terminie powoduje automatyczne zawieszenie członka w prawach członkowskich. Ich przywrócenie następuje automatycznie po opłaceniu zaległych i bieżących składek.

§ 12.

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. Mogą także występować do Zarządu z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający są zobowiązani do:

a. przestrzegania postanowień Statutu oraz aktów wewnętrznych, w tym uchwał organów Stowarzyszenia;
b. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. etycznego i koleżeńskiego postępowania.

4. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu oraz aktów wewnętrznych, w tym uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa przez Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2. śmierci;

3. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu:

a. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na środek karny -pozbawienie praw publicznych;
c. działania na szkodę Stowarzyszenia;
d. niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 9 miesięcy.

§ 14.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa przez Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2. śmierci;

3. likwidacji lub ogłoszenia upadłości osoby prawnej będącej członkiem – z chwilą rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości;

4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu:

a. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na środek karny -pozbawienie praw publicznych;
c.działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa przez Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2. śmierci;

3. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu:

a. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na środek karny -pozbawienie praw publicznych;
c.działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 16.

Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie będzie rozpatrzone podczas obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV

Organy i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 17.

1. Organami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

2. Jeżeli w Statucie jest mowa o Walnym Zebraniu Członków, dotyczy to także Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków może uchwalić swój regulamin. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.

§ 20.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym lub reprezentujący członków pełnomocnicy;
b. członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a. z inicjatywy Zarządu;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych; – w terminie 14 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest corocznie, w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, tj. w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
c. ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, w tym podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu (po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej) i ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej;
d. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej;
e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
g. ustanawianie i ustalanie wysokości składki członkowskiej;
h. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
i. uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z prawem, statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
j. uchwalanie zmian Statutu;
k. podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;
l. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 22.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania przesłanymi wszystkim członkom Stowarzyszenia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej, z zastrzeżeniem Rozdziału VII Statutu. Uchwały są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem Rozdziału VII Statutu.

2. W przypadku niestawienia się na Walne Zebranie Członków przynajmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków. Uchwały podejmowane podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego w tym trybie nie wymagają dla swej ważności obecności na Zebraniu co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, będącego również członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dziesięciu członków zwyczajnych.

6. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania przesłanymi wszystkim członkom Stowarzyszenia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail.

§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym:

a. Prezesa
b. Skarbnika
c. Sekretarza

2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Zarządu następuje w terminie trzech miesięcy od dnia zmniejszenia się liczby członków Zarządu w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków.

3. Zarząd, w drodze uchwały, wybiera spośród swego grona Sekretarza i Skarbnika, chyba że jest jednoosobowy.

4. Funkcje w pierwszym Zarządzie określone zostają przez Zebranie Założycieli.

5. Od dnia wejścia w życie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 5a dodanego ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy: Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw -Dz. U. 2015.1923 członkowi e zarządu będą miel i możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 26.

1. Do kompetencji Zarządu należą:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
c. uchwalanie okresowych planów, preliminarza wydatków i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
d. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, Biura Zarządu, Oddziałów oraz innych regulaminów wewnętrznych niezastrzeżonych dla innych organów;
e. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
f. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub występowaniu z stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
g. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
h. przyjmowani e i skreślani e członków zwyczajnych i wspierających;
i. ustalanie wysokości wpisowego;
j. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania majątkiem lub prawami, nabywania praw oraz zawierania umów w sprawach, w których wartość zobowiązania nie przekracza 1000 zł uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania majątkiem lub prawami, nabywania praw oraz zawierania umów w sprawach, w których wartość zobowiązania przekracza 1000 zł potrzebne jest oświadczenie woli co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba że Zarząd jest jednoosobowy, wtedy wystarczy oświadczenie woli jego jedynego członka.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli i wiedzy w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub któregokolwiek innego członka Zarządu, w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Aby uchwała była ważna musi być podjęta w obecności co najmniej 50% członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów członków Zarządu decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w terminie trzech miesięcy od dnia zmniejszenia się liczby członków Komisji w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. składanie sprawozdania przed Walnym Zebraniem Członków i ocena stanu gospodarki finansowej i stanu majątkowego Stowarzyszenia oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c. składanie Zarządowi corocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli.

§ 30.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Aby uchwała była ważna musi być podjęta w obecności co najmniej 50% członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów członków Komisji decydujący jest głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a. wpisowe i składki członkowskie;
b. dotacje i subwencje;
c. wpływy z działalności statutowej;
d. dochody z nieruchomości i ruchomości;
e. darowizny, spadki i zapisy.

3. Wpływy z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 32.

1. Zmiana Statutu, a także rozwiązanie Stowarzyszenia, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów członków zwyczajnych obecnych osobiście na Walnym Zebraniu Członków lub reprezentowanych przez pełnomocników na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołując Walne Zebranie Członków informuje ich o tym, że w przypadku niestawienia się na Walne Zebranie Członków przynajmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd zwoła kolejne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, które będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

3. W przypadku niestawienia się na Walne Zebranie Członków przynajmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków.

4. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

5. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w drugim terminie, wyznaczonym w okresie nie późniejszym, niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków.

§ 33.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, uchwała Walnego Zebrania Członków określi także cel, na który przeznaczony zostanie majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.