Kodeks dobrych praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków 26 czerwca 2017r.
Poniżej prezentowana jest treść Kdeksu Dobrych Praktyk. Jest on również dostępny do pobrania w formacie PDF.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D

PREAMBUŁA

Budowanie świadomości społeczeństwa w obszarze zagadnień druku 3D / wytwarzania przyrostowego/skanowania 3D, oraz technologii pokrewnych jest związane ze stałą koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D dostrzega dążenie do uczciwości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców skupionej wokół branży druku 3D, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem.

Wszystkie działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i otoczenia biznesu świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są głównym źródłem sukcesu zawodowego. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zachęca wszystkich Członków Stowarzyszonych do przyjmowania niniejszego Kodeku Dobrych Praktyk i informowania o tym fakcie swoich klientów i kontrahentów. Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach Członka Stowarzyszonego niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie obustronnych zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy Stowarzyszonego.

Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i jego sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości przedsiębiorstwa, co jest firmowane przez Członka Stowarzyszonego, związanego w działalności gospodarczej z danym podmiotem. Przyjęcie Kodeksu Dobrych Praktyk powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie Stron do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się rygorom etycznym i merytorycznym obowiązującym w Stowarzyszeniu Polskiej Branży Druku 3D.

§1. STOSUNKI POMIĘDZY CZŁONKAMI

1. Członkowie Stowarzyszenia powinni szukać kooperacji z innymi Członkami Stowarzyszonymi

2. Członkowie Stowarzyszenia powinni współpracować i wspierać w ramach możliwości i potrzeb.

§2. INFORMACJE O FIRMIE

1. Członek Stowarzyszony podaje informacje zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd.

2. Rzetelnie informuje otoczenie biznesowe o profilu swojej działalności w zakresie:

a) wielkości obrotów,
b) posiadanych zasobów,
c) możliwości wykonania usługi/sprzedaży produktu,
d) doświadczenia, posiadanych referencji, ilości i kwalifikacji osób zatrudnionych,

§3. OFERTA I POZYSKIWANIE OFERT

1. Członek Stowarzyszony każdorazowo przedstawia metodologię działania dobraną do oczekiwań klienta i rodzaju świadczonych usług.

2. Formułuje cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia.

3. Rzetelnie informuje o możliwości osiągnięcia zakładanych celów biznesowych.

4. Proponuje ewaluacje swoich działań i gotowa jest poddać się takiej ewaluacji jeżeli będzie taka konieczność.

5. Przestrzega praw autorskich i nie wykorzystuje know–how, do którego nie ma praw.

6. Nie stosuje działań dumpingowych.

7. Przeciwdziała praktykom korupcjogennym.

8. Nie narusza dobrego imienia innych podmiotów lub osób funkcjonujących w branży (konkurencji).

9. Nie stosuje reklamy negatywnej.

10. Nie stawia Klienta w gorszej sytuacji (stosuje zasady win-win).

11. Nie wysyła informacji zakwalifikowanej jako spam.

§4. STOSUNKI Z KLIENTAMI

1. Każdy Członek Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D będzie dostarczać usługi i produkty w pełni wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

2. Członkowie Stowarzyszeni nie będą świadomie podawać nierzetelnych i niepełnych informacji o świadczonych usługach i oferowanych do sprzedaży produktach oraz wprowadzających w błąd zapisów dotyczących oferowanych usług i produktów.

3. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu każdy Członek Stowarzyszony będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

4. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji Klientów Członkowie Stowarzyszeni będą zapewniać wysoki standard świadczonych usług.

5. Członkowie Stowarzyszeni nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.

6. Członek Stowarzyszony będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.

7. Członek Stowarzyszony będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od Klienta.

§5. STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI

1. Stosunki pomiędzy Członkiem Stowarzyszonym i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

2. Każdorazowo zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową handlową.

3. Siła finansowa Członka Stowarzyszonego będzie wykorzystywana z umiarem.

4. Członek Stowarzyszony umieszcza Klientów na liście referencyjnej wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.

5. Członek Stowarzyszony uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy.

6. Następujące reguły powinny być w pełni przestrzegane i respektowane:

a) nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
b) nie należy dawać prezentów pieniężnych,
c) rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,

7. Ponadto wszelkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy Członkami Stowarzyszonymi a kontrahentami powinny być zwyczajowo traktowane jako poufne.

§6. RELACJE Z KONKURENCJĄ

1. Członek Stowarzyszony będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.

2. W kontaktach z konkurencją pracownicy firm Członków Stowarzyszonych będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy Członka Stowarzyszonego.

3. Członek Stowarzyszony nie będzie próbować pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.

4. Członek Stowarzyszony nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

§7. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. Członek Stowarzyszony będzie przestrzegać Ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:

a) nie będzie się starał wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych,
b) poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić,
c) w sposób w pełni rzetelny przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia
doświadczenia,
d) nigdy nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów,

§8. WDRAŻANIE KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK

1. Członkowie Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D działają solidarnie w swoim otoczeniu biznesowym, w oparciu o zasady Kodeksu Dobrych Praktyk.

2. Ścisłe stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk powinno być efektem edukacji pracowników firm Członków Stowarzyszonych w zakresie przyjętych zasad.

3. Członek Stowarzyszony powinien monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie Dobrych Praktyk zasadami.

4. Celem nadrzędnym każdego Członka Stowarzyszonego powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie i niezgodnych z przyjętym Kodeksem Dobrych Praktyk.

§9. EGZEKWOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

1. Każda z Członków Stowarzyszonych prowadzi swoją działalność w oparciu o wynikające z niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk standardy dotyczące ich organizacji w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

2. Zakazane jest działanie sprzeczne z prawem, statutem lub celem, dla którego Stowarzyszenie Polskiej Branży Druku 3D zostało powołane.

3. Wszystkie osoby angażujące się w działalność Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D powstrzymują się od działań mających jedynie na celu osiągnięcie korzyści osobistych.

4. Notoryczne naruszanie zapisów niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk przez Członków Stowarzyszonych skutkować będzie:

a) Koniecznością rozpatrzenia sprawy utraty zaufania względem Członka Stowarzyszonego przez Walne Zebranie Członków, które to nastąpi na skutek pisemnego wniosku złożonego na ręce Zarządu przez co najmniej 10% ogólnej liczby członków,
b) wnioskiem o zawieszeniem w prawach podmiotu z listy Członków Stowarzyszonych, co reguluje szczegółowo Statut Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D
c) wnioskiem o wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D, co reguluje szczegółowo Statut Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D jest regulacją środowiskową, zapisem zasad i norm postępowania w sprawach dotyczących rynku druku 3D i branż pokrewnych, reprezentowanych przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D wchodzi w życie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D z chwilą jej podjęcia.