26.06.2017r. Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE
o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3Dz siedzibą w Łodzi, w myśl §22 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w drugim terminie w dniu 26 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 11.00.

Miejsce zebrania: siedziba Stowarzyszenia, ul. S. Dubois 114/116 lok. 0.18, 93-465 Łódź.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjecie uchwały o daniu absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk, jako kodeks obowiązujący wszystkich obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia (projekt uchwały
  z propozycjami zmian w załączeniu).
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.